De beloning van de vrijwilliger

In principe moet iedereen die een beloning ontvangt voor door hem verrichte werkzaamheden daarover belasting betalen. In de Wet op de loonbelasting is een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers. De vrijwilliger mag een onbelaste vergoeding voor zijn werkzaamheden ontvangen van maximaal € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar.

De vrijwilligersregeling is van toepassing op diegene die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor privaatrechtelijk of publiekrechtelijk lichaam dat niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting dan wel voor een sportorganisatie. Kortom: degene die af en toe wat werkzaamheden doet voor (meestal) stichtingen en (sport)verenigingen. De vrijwilligersregeling kan dus maar beperkt worden toegepast. Bovendien geldt dat geen sprake mag zijn van een marktconforme beloning. In het handboek loonheffingen van de Belastingdienst is aangegeven dat geen sprake is van een marktconforme beloning als de vrijwilliger maximaal € 4,50 per uur ontvangt en binnen de hiervoor genoemde begrenzingen blijft. Met andere woorden: er kan wel sprake zijn van een marktconforme beloning als de vrijwilliger een vergoeding ontvangt van € 10 per uur en overigens wel voldoet aan de begrenzingen van € 150 en € 1.500.

Op 16 oktober 2007 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt verzocht het maximaal onbelaste uurtarief van € 4,50 te laten vervallen. Dit betekent dat waarschijnlijk met ingang van 2008 de vrijwilligersbeloning onbelast is als voldaan is aan de eerstgenoemde begrenzingen van € 150 en € 1.500. Echter, de voorwaarde dat geen sprake mag zijn van een marktconforme beloning blijft bestaan. Het is dus mogelijk dat een inspecteur bij hogere uurbeloningen stelt dat geen sprake is van een onbelaste vrijwilligersvergoeding. In de praktijk zal de inspecteur waarschijnlijk slechts letten op de maximum maandbeloning van € 150 en jaarbeloning van € 1.500.

Bron:

Kabinetsplan tot aanpak van de administratieve lasten nr 29515 / College Belastingadviseurs

Geplaatst op: woensdag 14 november 2007 om 11:50 uur
terug