Verliezen verrekenen over de bv-grens heen

Nog voor 1 april 2009 een fiscale eenheid?

De kredietcrisis trekt meer en meer zijn spoor door de reële economie. Ook veel ondernemingen buiten de financiële sector komen door teruglopende orderportefeuilles en afnemende omzetten in liquiditeitsproblemen. In veel gevallen komen ondernemingen hierdoor, mogelijk zelfs voor meerdere jaren, in de rode cijfers terecht. Voor bv-structuren waar nog geen of slechts gedeeltelijk sprake is van een zogenaamde Fiscale Eenheid voor de Vennootschapsbelasting (FE) tussen de moeder-bv (Holding) en één of meerdere van haar dochter-bv('s) kan het interessant zijn nog voor 1 april 2009 bij de inspecteur een verzoek in te dienen tot opname van (een) nog niet tot de FE behorende bv(’s) in een al dan niet reeds bestaande FE. Dat geeft de mogelijkheid tot resultatensaldering (ook wel aangeduid als ‘horizontale verliesverrekening’). De resultaten (winsten of verliezen) van de verschillende tot de FE behorende dochtervennootschappen worden samengevoegd tot één zogenaamd ‘combinatieresultaat’. Verliezen van tot de FE behorende bv's worden binnen een FE direct verrekend/gesaldeerd met de winsten van de andere tot de FE behorende bv’s over hetzelfde boekjaar.

De beperking van de mogelijkheid van zogenaamde verliesterugwenteling (‘carry back’) van drie naar één jaar sinds 2007 kan extra aanleiding geven tot opname in een FE van een bv die in de verliezen dreigt te raken. Door de werking van de resultatensaldering hoeft de betreffende bv haar verliezen dan niet met toekomstige eigen winsten te verrekenen.

Formele vereisten
Laat u door uw adviseur inlichten over een aantal formele vereisten voor het tot stand brengen van een FE. Zo is een belangrijk vereiste dat de Holding tenminste 95% bezit van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de in de FE op te nemen bv('s). Ook moet een verzoek tot opname in de FE worden gedaan. Dit verzoek werkt maximaal drie maanden terug. Om de opname in de FE VPB ‘goedkoop’ en praktisch te houden kan het wenselijk zijn om de FE vanaf 1 januari 2009 tot stand te brengen in geval van boekjaren die gelijk zijn aan het kalenderjaar. Het verzoek moet dan uiterlijk vóór 1 april 2009 worden ingediend.


Na verzoek 2009 praktisch belang FE even aanzien
De FE kan in principe weer ongedaan worden gemaakt indien het verzoek tot verbreking in hetzelfde boekjaar bij de inspecteur wordt ingediend. Voor de bv’s moet dan aangifte worden gedaan alsof er in het geheel geen sprake is geweest van een FE. Dit biedt de mogelijkheid om de resultaten van het lopende jaar tot eind 2009 af te wachten alvorens definitief te beslissen het voor 1 april 2009 ingediende FE-verzoek eventueel doch uiterlijk op 31 december 2009 weer ongedaan te maken. Het is overigens (nog) niet geheel zeker of de inspecteur bereid zal zijn de fiscale eenheid met  terugwerkende kracht te verbreken, of mogelijk pas vanaf het verbrekingsverzoek.


Voor- en nadelen
Naast de resultatensaldering als één van de belangrijkste voordelen biedt de FE ook nadelen. Een belangrijk nadeel van de FE is de hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van de bv’s die zijn opgenomen in de FE. Een ander relevant nadeel betreft het vervallen van de gebruikmaking van het zogenaamde tariefopstapje. Vanaf 2009 bedraagt het Vpb-tarief 20% tot een belastbaar bedrag van € 200.000 en daarboven 25,5% (Wetsvoorstel 31301). Dit tariefvoordeel vervalt na opname van een bv in een FE, want uitsluitend de Holding van de FE wordt in de Vpb-heffing betrokken.
Conclusie – Geen standaard advies, wel het overwegen waard
De huidige crisis kan in het kader van tax-planning overweging geven (een) nog niet tot een FE behorende dochter-bv(’s), die door de crisis verlieslatend dreigen te worden, in een FE op te nemen. Bij een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar kan een verzoek dat is ingediend voor 1 april 2009 in beginsel terugwerken tot 1 januari 2009. Laat u goed voorlichten over de voor- en nadelen van een FE.

 © College Belastingadviseurs

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:00 uur
terug