Teruggaaf door voorlopige verliesverrekening

In de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting bestaat de mogelijkheid om een verlies uit enig jaar te verrekenen met inkomen of winst van andere jaren. Vooruitlopend op het definitief vast te stellen verlies kan, op verzoek, gebruik worden gemaakt van de voorlopige, achterwaartse verliesverrekening. Dit kan een liquiditeitsvoordeel opleveren. Zeker in een tijd van recessie en kredietcrisis kan dit een welkome aanvulling zijn op het werkkapitaal.

 

De voorlopige verliesverrekening is alleen mogelijk voorzover in voorgaande jaren sprake is van een positief inkomen of winst en voor die jaren een aanslag is vastgesteld. In dat geval kan voor de inkomstenbelasting een verlies uit werk en woning worden verrekend met inkomen uit werk en woning uit de voorafgaande drie jaren. Voor de vennootschapsbelasting kan het verlies alleen worden verrekend met de winst uit het voorafgaande jaar. Bij de voorlopige verliesverrekening wordt slechts rekening gehouden met 80% van het vermoedelijke verlies.

Dien aangifte over verliesjaar in
Voorwaarde voor de voorlopige verliesverrekening is onder andere dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend. De eis dat de teruggave niet eerder wordt verleend dan 6 maanden na het indienen van de aangifte, is met ingang van 2006 vervallen.

Verzoek om vermindering voorlopige aanslag over eerder jaar
Indien de aanslag over voorgaande jaren, waarmee het verlies verrekend kan worden, nog niet definitief is vastgesteld, dan kan men de inspecteur verzoeken om een ambtshalve vermindering van de opgelegde voorlopige aanslag in verband met verliesverrekening.

Raadpleeg uw belastingadviseur
Ons kantoor kan  u vertellen of een voorlopige verliesverrekening in uw geval mogelijk is en of u er belang bij zou hebben om een verzoek in te dienen voor een voorlopige verliesverrekening.

Geplaatst op: vrijdag 21 augustus 2009 om 08:02 uur
terug