Vragen over het op voorhand uitsluiten van ondernemers in sommige branches bij de kredietverlening

Vragen aan de staatsecretaris van Financiën over het op voorhand uitsluiten van ondernemers in sommige branches bij de kredietverlening
Vragen van de leden Smeets en Tang (beiden PvdA) over het op voorhand uitsluiten van ondernemers in sommige branches bij de kredietverlening.

1. Kent u het artikel “branches krijgen geen krediet”?

Ja.

2. Is het waar dat banken ondernemers in bepaalde branches op

voorhand uitsluiten van krediet? Zo ja welke branches zijn dit?

3. Wat is de reden dat branches worden uitgesloten van krediet

4. Deelt u de mening dat dit beleid van banken niet in overeenstemming

is met de algemene regels van kredietverlening; oftewel mogen

banken discrimineren naar branche?

Antwoord Op vragen 2, 3 en 4

Laten wij vooropstellen: banken zijn normaal gesproken graag bereid krediet te

verlenen aan goed geleide bedrijven, met een solide financiële basis, een goede

strategie en duidelijke prognoses. Immers dit is de basis waarop een bank draait,

zij verdient aan het in- en uitlenen van geld. Banken voeren naar ons weten geen

uitsluitingsbeleid op sectoren. Een fundamenteel gezonde onderneming met een

goede business case en een gezond lange termijn perspectief kan ook in een sector

waar het slecht gaat aan krediet komen. Navraag bij de Nederlandse Vereniging

van Banken (NVB) bevestigt dit.

Over de specifieke casus in het artikel in de Telegraaf van 30 oktober j.l., leert

navraag bij ING ons het volgende. ING hanteert voor kleinere kredieten normaal

gesproken een gestandaardiseerde afhandeling. Er zijn echter sectoren of

organisatievormen die zich naar inzicht van ING niet lenen voor

gestandaardiseerde afhandeling. Ondernemers die actief zijn in deze sectoren,

waar de taxibranche onder meer toebehoort, wordt gevraagd om met de jaarcijfers

op een ING-kantoor langs te komen om hun kredietaanvraag beter te kunnen

bespreken. Een individuele vergissing van een medewerker hieromtrent heeft er in

het voorbeeld uit de Telegraaf van 30 oktober toe geleid dat deze ondernemer te

horen kreeg dat er aan de taxibranche geen krediet zou worden verstrekt. ING

benadrukt echter met klem dat dit een onjuiste afhandeling door de medewerker in

kwestie betrof. Deze ondernemer had volgens de geldende normale procedure

gevraagd moeten worden zijn jaarcijfers op te sturen zodat de kredietaanvraag in

behandeling genomen kon worden.

Wij hebben de NVB verzocht haar leden te wijzen op de ongewenste effecten van

dergelijke misverstanden. ING heeft toegezegd haar interne procedures te

1

 

De Telegraaf 30 oktober 2009

Naar onze mening is er geen verband tussen de steunoperatie aan banken en het

in de Telegraaf beschreven gedrag op de kredietverleningsmarkt.

6. Welke rol ziet u voor de Ondernemersdesk bij dreigende weigering van

kredieten?

7. Welke maatregelen treft u om ondernemers niet de dupe te laten

worden van interne regels en procedures bij banken, waardoor

kredietaanvragen ten onrechte worden geweigerd?

Antw. Vraag 6 en 7

Vooropgesteld zij dat het niet aan ons is ons rechtstreeks te bemoeien met de

interne procedures voor kredietverlening bij banken en bedrijven. Ook in het geval

dat een ondernemer per abuis nul op het rekest krijgt is het zaak dat dit in eerste

instantie via de interne procedures binnen de bank wordt opgepakt.

De Ondernemerskredietdesk speelt een rol bij de inventarisatie en analyse van

klachten van ondernemers. Via rapportages over de binnengekomen vragen en

klachten helpt zij een beter beeld te krijgen van de situatie op de kredietmarkt.

Mocht zich in de toekomst onverhoopt een vergelijkbare situatie voordoen als die

geschetst in het artikel in de Telegraaf, dan is het goed voorstelbaar dat een

ondernemer zich uiteindelijk met een klacht naar de Ondernemerskredietdesk

wendt, als hij van oordeel is dat hij na een klacht bij zijn eigen bank niet

voldoende is geholpen.

Verder komt via de Ondernemingskredietdesk een checklist beschikbaar om

ondernemers te helpen bij het opstellen van een goede kredietaanvraag.

Bovendien wil het Ministerie van Economische Zaken MKB-Nederland ondersteunen

om juist kleinere ondernemers op individueel niveau te helpen bij het formuleren

van een goede kredietaanvraag. Voor het einde van het jaar wordt een pilot

gestart om hiermee ervaring op te doen. Een goede kredietaanvraag draagt bij aan

het verkomen van een eventuele onterechte afwijzing.

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 t/m 4 hebben wij in aanvulling

hierop de NVB verzocht haar leden te wijzen op de ongewenste effecten van

misverstanden zoals beschreven in de Telegraaf van 30 oktober.

 

 

verhelderen en nogmaals onder de aandacht te brengen van haar personeel, wij

hebben van ING begrepen dat dit inmiddels is gebeurd.

Overigens kan het zijn dat banken geen krediet verstrekken aan (groepen)

bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die banken op basis van de eigen

'business principles' niet willen financieren. Denk hierbij aan wapenhandel of

industrieën waarin mensen uitgebuit worden. Deze groepen bedrijven werden

overigens ook voor de economische crisis al uitgesloten van kredietverlening

vanuit de desbetreffende banken.

 

2009Z20388

1. Kent u het artikel “branches krijgen geen krediet”?

5. In hoeverre is de steunoperatie aan banken van invloed op dergelijke

praktijken?

Geplaatst op: vrijdag 27 november 2009 om 13:20 uur
terug