Voor kwijtscheldingsvrijstelling is situatie ten tijde van sluiten overeenkomst van belang

Indien een ondernemingsschuld om zakelijke redenen wordt kwijtgescholden, leidt dit tot winst. Als de schuldeiser rechten die niet voor verwezenlijking vatbaar zijn prijsgeeft, is deze kwijtscheldingswinst vrijgesteld, indien en voor zover de winst de nog te verrekenen verliezen overtreft. De vraag of sprake is van ‘niet voor verwezenlijking vatbare rechten’ moet worden getoetst ten tijde van het afsluiten van de kwijtscheldingsovereenkomst. Maar bij een kwijtschelding onder opschortende voorwaarde wordt het voordeel pas behaald op het (latere) moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Onlangs heeft de Hoge Raad in deze zin beslist.

Belanghebbende exploiteert een autobedrijf en een tank- en servicestation. Vanwege de slechte financiële situatie wordt het autobedrijf in 1993 gesloten. Belanghebbende had nog een schuld van € 83.950 aan de importeur. In 1993 spraken ze af dat belanghebbende jaarlijks een bedrag van € 3.850 zou aflossen in de komende 10 jaren. Indien belanghebbende aan zijn aflossingsverplichtingen zou voldoen, dan zou hem in 2003 (na de laatste aflossingstermijn) kwijting worden verleend voor de dan nog resterende schuld van € 45.450. Op dat moment had belanghebbende met het tank- en servicestation een financieel goedlopende onderneming. In 2003 weigerde de inspecteur de kwijtscheldingswinstvrijstelling, omdat de rechten van de schuldeiser (weer) voor verwezenlijking vatbaar waren.
­

De Hoge Raad oordeelt dat de kwijtscheldingswinst wordt behaald in 2003, maar dat de opschortende werking er niet toe leidt dat de rechten ook in 2003 zijn prijsgegeven. Voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling is de (financiële) situatie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst van belang. Destijds in 1993 was sprake van een slechte financiële situatie, zodat belanghebbende een vrijgestelde kwijtscheldingswinst behaalde van € 45.450.
­
‘Het oordeel van de Hoge Raad levert mogelijkheden op voor financieel slecht draaiende ondernemingen om de kwijtscheldingswinstvrijstelling optimaal te benutten,’.

Bijlagen:

[ Bron: pleinplus ]

Geplaatst op: woensdag 11 mei 2011 om 08:47 uur
terug